نام و نام خانوادگی: سهیلا اسماعیلی
سمت: حسابدار و امین اموال
مدرک و رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3512
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0