نام و نام خانوادگی: فاطمه رنجکش
سمت: معاون آموزشی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی / مرتبه علمی: مربی
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: franjkesh@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33344854 -028  داخلی: 3502
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0