تقویم جلسات شورای پژوهشی

ردیف تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1402/02/27 چهارشنبه 14- 12 کلاس Pbl
2 1402/04/05 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
3 1402/06/06 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
4 1402/08/01 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
5 1402/09/20 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
6 1402/11/09 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0