تقویم جلسات شورای پژوهشی

ردیف تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1400/03/24 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
2 1400/04/28 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
3 1400/05/25 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
4 1400/06/29 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
5 1400/07/26 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
6 1400/08/17 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
7 1400/09/29 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
8 1400/10/27 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
9 1400/11/18 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl
10 1400/12/16 دوشنبه 14- 12 کلاس Pbl

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0