معرفی اعضای کمیته بهداشت روان


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش معاون آموزشی
فاطمه افشارنیا مسئول اداره آموزش
فاطمه رنجکش معاون پژوهشی
حسین میرزا عباسی معاون اداری و مالی

این کمیته در موارد ذیل تشکیل می گردد:

  • در مورد دانشجویانی که مقررات آموزشی، پوششی و... را رعایت نمی کنند.
  • در مورد دانشجویانی که مشکل روان دارند.
  • در مورد دانشجویانی که مشروط شده اند.
  • در مورد دانشجویانی که افت معدل دارند.

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0