معرفی اعضای کمیته بهداشت روان


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی
زهره دربهانی نژاد مسئول آموزش
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون پژوهشی
حسین میرزا عباسی معاون اداری و مالی

این کمیته در موارد ذیل تشکیل می گردد:

  • در مورد دانشجویانی که مقررات آموزشی، پوششی و... را رعایت نمی کنند.
  • در مورد دانشجویانی که مشکل روان دارند.
  • در مورد دانشجویانی که مشروط شده اند.
  • در مورد دانشجویانی که افت معدل دارند.

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0