تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی


  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل مقطع کارشناسی ارشد در چهار رشته می باشد .

  این دانشکده از سال 1389 درمقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه شروع به پذیرش دانشجو نموده است.

  و همچنین در سال 1393 با تاسیس سه رشته پرستاری سالمندی، روانپرستاری و مشاوره در مامایی کار خود را توسعه بخشیده است.

  تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز جامعه در رشته های کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی به منظور تولید دانش در حرفه های تخصصی

  و توانمندسازی دانشجویان درعرصه های بالین ، خانواده ها، گروه ها و جامعه به منظور ارتقای سطح سلامت مردم انجام می شود.


  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0