نام و نام خانوادگی: فرزانه ایزدی مقدم
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس فیزیک
شرح وظایف
تلفن تماس: 5-33375152-028   داخلی: 2613
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0