نام و نام خانوادگی سمت          شماره داخلی           توضیحات

    

  خانم دکتر لیلی یکه فلاح  رئیس دانشکده  3500  اطلاعات بیشتر
   آقای حسین میرزاعباسی  معاون اداری و مالی  3506  اطلاعات بیشتر
 drhosseini.jpg  خانم دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی و پژوهشی  3502   اطلاعات بیشتر
   آقای مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی  3515   اطلاعات بیشتر
   خانم فاطمه افشارنیا  مسئول اداره آموزش 3535   اطلاعات بیشتر
   خانم معصومه کشاورز کارشناس آموزش   3517 اطلاعات بیشتر 
   خانم زهره دربهانی نژاد کارشناس آموزش  3533  اطلاعات بیشتر 
   خانم هدی اصل تبریزی  کارشناس تحصیلات تکمیلی  3534 اطلاعات بیشتر 
 gorji.jpg  خانم مریم گرجی کارشناس آموزش   3532 اطلاعات بیشتر 
   خانم زهره لشگری کارشناس آموزش   3518  اطلاعات بیشتر
   خانم نفیسه جمالی کارشناس فرهنگی و رابط روابط عمومی  3531  اطلاعات بیشتر 
   خانم فرزانه ایزدی مقدم  کارشناس پژوهش 3532   اطلاعات بیشتر
سمیه علیقلی کارشناس Edo 3511 اطلاعات بیشتر
   آقای محمدعلی دوستی کارشناس امور هیئت علمی 3530 اطلاعات بیشتر
   خانم سمانه میربها مسئول کتابخانه 3541 اطلاعات بیشتر
   خانم منیر آزاده جو کارمند کتابخانه 3542 اطلاعات بیشتر
   خانم زهرا صالحی منش

مسئول سالن جلسات

و کارشناس کامپیوتر

3545-3546 اطلاعات بیشتر
 خانم فاطمه رضازاده مسئول سایت 3546 اطلاعات بیشتر
   خانم بهاره نبی زاده

متصدی اموردفتری

3537 اطلاعات بیشتر
   آقای رضا حنیفی ها مسئول امور دفتری و کارگزینی 3503 اطلاعات بیشتر
   آقای علی اصغر محمدی رئیس امور و عامل مدیر مالی 3510 اطلاعات بیشتر
   خانم سهیلا اسماعیلی حسابدار و امین اموال 3512 اطلاعات بیشتر
   آقای هدایت اکبری مسئول کارپردازی و تدارکات 3530-3943 اطلاعات بیشتر
   آقای محسن صوفی نیارکی امین اموال 3512 اطلاعات بیشتر
         
         

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0