نام و نام خانوادگی: حسین میرزاعباسی
سمت: معاون اداری و مالی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی       
شرح وظایف
پست الکترونیک:  h.mirzaabbasi@qums.ac.ir
تلفن تماس:  7-33336001 - 028    داخلی: 3506
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0