نام و نام خانوادگی: حسین میرزاعباسی
سمت: معاون اداری و مالی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی       
شرح وظایف
پست الکترونیک:  h.mirzaabbasi@qums.ac.ir
تلفن تماس:5-33375152-028 داخلی: 3506
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0