نام و نام خانوادگی: فاطمه رنجکش
سمت: معاون پژوهشی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی /  مرتبه علمی: مربی
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: franjkesh@qums.ac.ir
تلفن تماس:  33344854 -028   داخلی: 3502
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0