نام و نام خانوادگی: دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی
سمت:  معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری(Ph.D) مرتبه علمی: دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
پست الکترونیک: z.hoseinigolafshani@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33344854 -028  داخلی: 3502
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0