نام و نام خانوادگی: زینب طالبی
سمت: مسئول دفتر ریاست
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم       
شرح وظایف
تلفن تماس مستقیم: 33344854-028   
تلفن تماس: 3-33336001 -028   داخلی: 3500-3501
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0