معرفی اعضای شورای پژوهشی


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر حسین رفیعی مدیر گروه پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس
دکتر نسیم بهرامی مدیر گروه مامایی
محمدحسین مافی سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی

شرح وظایف:


 • بررسی و تصویب طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهای پژوهشی دانشگاه
 • بررسی طرح‌های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مواردی پیشنهادی به شورا
 • اطلاع رسانی و پیگیری مصوبات و تصمیمات دانشکده و دانشگاه در حوزه پژوهش
 • ترغیب و حمایت اعضاء در توسعه طرح های برون دانشکده ای و مشارکت بخش خصوصی
 • تنظیم و ارائه برنامه عملیاتی و ارزشیابی سالانه مربوط به پژوهش دانشکده
 • ترغیب و حمایت اعضاء از طرح های کاربردی و ارتباط با صنعت
 • ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی و معرفی پژوهشگر برتر

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0