معرفی اعضای هیئت رئیسه


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پژوهشی
محمد مرادی معاون فرهنگی
حسین میرزا عباسی معاون اداری و مالی

شرح وظایف:


  • بررسی قوانین و مقررات جدید و ارائه راهکار برای اجرا شدن آن
  • اتخاذ تصمیمات استراتژیک

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0