نام و نام خانوادگی: دکتر لیلی یکه فلاح
سمت: رئیس دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری (Ph.D) / مرتبه علمی: دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: yekkehfallah@qums.ac.ir
تلفن تماس:7-33336001-028 داخلی: 3500
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0