آشنایی با نرم افزار لاگ بوک الکترونیک   
 راهنمای سیستم مدیریت آموزش سما 
 راهنمای نرم افزار الکترونیکی نوید
 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0