معرفی اعضای شورای اداری


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
حسین میرزاعباسی معاون اداری و مالی
مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی
علی اصغر محمدی رئیس امور مالی
دو نفر کارشناس آشنا به مسائل اداری -

شرح وظایف:


  • برگزاری جلسات در خصوص قوانین و آئین نامه های اداری
  • پیگیری اجرای مصوبات و سیاستهای کلان دانشگاه

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0