معرفی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر مرضیه خاتونی مدیر گروه ارشد پرستاری
دکتر فروزان الفتی حسن کیاده مدیر گروه ارشد مامایی
دکتر محمدرضا شیخی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی
دکتر فرنوش رشوند عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

1-تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد

2-رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش  پایان‌نامه

3-تصویب عناوین پایان نامه‌های تحقیقاتی دوره‌های کارشناسی ارشد

4-هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه

5-تعیین اعضای هیأت داوران و نماینده شورا جهت حضور در این جلسات

6-بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره‌های تکمیلی جدید به دانشگاه

7-دریافت گزارش مکتوب از پیشرفت کار پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

8-تعیین استاد راهنما و استاد مشاور رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

9-تعیین زمان جلسه دفاع از عنوان و طرح پژوهش و رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

10-پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب  ضوابط مصوب به دانشگاه

11-موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد براساس آیین‌نامه‌های آموزشی مربوطه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0