معرفی اعضای شورای اقامه نماز


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
نفیسه جمالی کارشناس فرهنگی و رابط روابط عمومی
یکی از اعضای فعال هیئت علمی -
دبیر شورا -

هدف: تقویت جایگاه اقامه نماز و توسعه فرهنگ نماز در دانشکده

شرح وظایف:


  • جلسات شورا با حضور رئیس و اکثریت اعضا شورا رسمیت یافته و مصوبات با رأی موافق اکثریت حاضر لازم الاجرا است.
  • شورا بر حسب مورد می تواند از صاحب نظران از جمله مسئولان ستاد عالی شورای اقامه نماز در دانشگاه دعوت به عمل آورد
  • شورا حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0