کارشناس برنامه ریزی بالینی پرستاری و مامایی: زهره دربهانی نژاد
 تلفن تماس: 5-33375152-028 داخلی:3535

شرح وظایف: 

 دریافت برنامه ها از اداره آموزش
 هماهنگی با بیمارستان ها و مراکز بهداشت جهت دریافت ظرفیت
 گرفتن پیشنهاد از مدیران گروه ها و مشورت با معاون آموزشی
 ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشت و مدیران گروه های آموزشی دانشکده
 هماهنگی با مدیران گروه ها در مورد انتخاب محیط های آموزشی مناسب برای کارآموزی در عرصه و کارآموزی
 تعیین تعداد سرویس ایاب و ذهاب مورد نیاز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرویس مورد نیاز به معاون اداری و مالی
 ايجاد تعامل بين دفاتر توسعه بیمارستان ها و مديريت مراکز بهداشتی با معاونت آموزشی برای پيشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصيلی
 تغییر و جابجائی برنامه دانشجویان به دلایل منطقی که از طریق اداره آموزش به مسئول برنامه ریزی منعکس  می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مدیران گروه ها
 برنامه ریزی خاص جهت دانشجویان میهمان یا دانشجویانی که به دلایلی با برنامه کلی هماهنگ نیستند و از طریق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند
 تهیه پیش نویس دعوتنامه تدریس اساتید و اعمال تغییرات در دعوتنامه ها در طول ترم
 آماده کردن دعوتنامه و پاکت اساتید در شروع ترم مطابق برنامه درسی تئوری و عملی
 ارائه برنامه نهایی تدوین شده به معاونت آموزشی، مدیران محترم گروه ها، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی و مسئول آموزش
 پاسخگویی به سئوالات و مشکلات مربوط به برنامه های بالینی دانشجویان
 هماهنگی با دانشکده پیراپزشکی و بهداشت جهت برنامه ریزی بخش های اورژانس و اتاق عمل به منظور عدم تداخل برنامه کاراموزی در فیلد های آموزشی
 تعیین گروه بندی دانشجویان هر ورودی
 تعیین روز و ساعت مورد نیاز جهت استفاده از مرکز مهارتهای بالینی برای گروه های مختلف آموزشی با هماهنگی مدیران گروه
 تحویل ارزشیابی بالینی دانشجویان به اساتید مسئول درس
 گزارش عملکرد هر ترم به مسئول آموزش


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0