معرفی اعضای شورای آموزشی


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی
دکتر حسین رفیعی مدیر گروه پرستاری
دکتر نسیم بهرامی مدیر گروه مامایی
فرنوش معافی غفاری مسئول اساتید مشاور
خانم مهدیه بهرامی مسئول EDO
زهره دربهانی نژاد مسئول آموزش

شرح وظایف:


  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه
  • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشگاه
  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای  آموزشی دانشگاه
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
  • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
  • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
  • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
  • بررسی تقاضاهای دانشجویان در زمینه های تحصیلی، نقل و انتقالات، کار دانشجویی و.....

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0