نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی منش
سمت: مسئول سالن اجتماعات و کارشناس کامپیوتر
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس پست الکترونیک: nursingeducation@qums.ac.ir
تلفن تماس: 5-33375152-028   داخلی: 3546 - 3545
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0