نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه میرکریمی
سمت: مسئول امور دبیرخانه و ماشین نویس
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3537

 


  نام و نام خانوادگی: یاور گرامی
سمت: مسئول خدمات
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3560

 


 
  نام و نام خانوادگی: رضا حنیفی ها
سمت: متصدی امور دفتری و کارگزین
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3503

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0