معرفی اعضای کمیته نظام مشارکت


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
حسین میرزاعباسی معاون اداری و مالی
دبیر شورا -
دو نفر ازکارکنان صاحب نظر در مسائل مدیریت و امور مالی -

شرح وظایف:


 • ثبت و ضبط و بایگانی سابقه کار
 • نظارت بر اهداء پاداشها و جایزه مصوب
 • اعلام پیشنهادهای تصویبی به واحد اجرایی
 • نظارت و پیگیری اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده
 • گزارش دهی کامل پیشرفت کار به دبیرخانه مرکزی دانشگاه
 • تدوین برنامه های اطلاع رسانی برای معرفی فعالیت های شورا
 • دریافت نظرهای کارشناسی و تصمیم گیری درباره امتیاز بندی آنها
 • رسیدگی به اعتراض پیشنهاددهندگان درباره نتیجه ارزشیابی از پیشنهادها
 • بررسی مقدماتی پیشنهادهای دریافت شده به منظور توزیع آنها میان کارشناسان  و متخصصان
 • انتخاب و تهیه فهرست کارشناسان و متخصصان و تعیین گروههای کارشناسی  برای بررسی علمی ، فنی و اجرای پیشنهادهای رسیده
 • سازماندهی چگونگی دریافت ، ثبت، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پاسخ دادن به  پیشنهاد دهندگان و یاری در اجرای پیشنهاد های پذیرفته شده

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0