اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی - شماره تماس مستقیم: 33339569-028  ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه : 16:15-7:45

  اداره آموزش در واقع بازوی اجرایی معاونت آموزشی دانشکده محسوب می شود و کلیه امور آموزشی دانشجویان رشته های کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه، رشته پرستاری سالمندی، رشته روان پرستاری و رشته مشاوره در مامایی را از بدو تأسیس تا زمان فارغ التحصیلی دانشجویان را به عهده دارد و شامل واحدهای ذیل می باشد:

   دفتر مسئول آموزش
   دفتر کارشناس رشته پرستاری
   دفتر کارشناس رشته مامایی
   دفتر کارشناسی برنامه ریزی نظری
   دفتر کارشناسی برنامه ریزی بالینی
   بایگانی آموزش

  رسالت اداره آموزش : 

  برنامه ریزی, سازمان دهی, هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده

  کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0