اعتباربخشی دوره های آموزشی


  «اعتباربخشی دوره­ های آموزشی» شاخص­ ها و ابزارهای کارآمدی را در جهت دستیابی و ارتقای کیفیت دوره­ های آموزشی تأمین می ­کند. همچنین «اعتباربخشی دوره­ های آموزشی» با در نظر داشتن استانداردهای ملی و بین­ المللی، از راهکارهای اساسی برای تامین اهداف برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به شمار می­ آید. پیرو تصویب آیین­ نامه اعتباربخشی دوره­ های آموزشی رشته­ های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه­ های علوم پزشکی و ابلاغ از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته­ ی «استانداردهای اعتباربخشی» و سنجه ­های مربوطه، در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تدوین شد و با تأیید مراجع ذیربط آماده بهره­ برداری در فرایند اعتباربخشی گردید.

  پس از ابلاغ استانداردها و سنجه­ های اعتباربخشی، کمیته پایش و اعتباربخشی دانشکده، به منظور آغاز فرایند ارزیابی درونی در چهارچوب آیین­ نامه اعتباربخشی تشکیل گردید. کمیته پایش و اعتباربخشی، نسبت به خودارزیابی دوره­ های آموزشی پرستاری و مامایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام نمود و پس از اتمام ارزیابی درونی، نتیجه و گزارش ارزیابی و مستندات لازم تهیه و بارگذاری گردید.

  کمیته پایش و اعتباربخشی:

  · خانم دکتر لیلی یکه فلاح، رییس دانشکده پرستاری و مامایی قزوین

  · خانم دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

  · خانم دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، عضو هیات علمی گروه ارشد ویژه، دبیر کمیته اعتباربخشی کارشناسی ارشد پرستاری

  · خانم دکتر عاطفه صفرعلی نژاد، عضو هیات علمی گروه ارشد مشاوره مامایی، دبیر کمیته اعتباربخشی کارشناسی ارشد مامایی

  · خانم دکتر زینت جورابچی، عضو هیات علمی گروه ارشد مشاوره مامایی، دبیر کمیته اعتباربخشی کارشناسی پرستاری و مامایی

  · خانم سمیه علیقلی، کارشناس EDO، مسئول اعتباربخشی


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0