معرفی اعضای کمیته مبارزه با ارتشاء


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش معاون آموزشی
حسین میرزا عباسی معاون اداری ومالی
دو نفر ازکارکنان صاحب نظر  -

شرح وظایف:


  • مبارزه با رشوه در دانشکده و شناسایی گلوگاههای فسادخیز در واحدها به منظور رفع اشکالات

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0