معرفی اعضای کمیته مبارزه با ارتشاء


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی
حسین میرزا عباسی معاون اداری و مالی
دو نفر ازکارکنان صاحب نظر  -

شرح وظایف:


  • مبارزه با رشوه در دانشکده و شناسایی گلوگاههای فسادخیز در واحدها به منظور رفع اشکالات

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0