تقویم جلسات شورای آموزشی

ردیف تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه
1 1402/01/28 دوشنبه 14- 12
2 1402/02/25 دوشنبه 14- 12
3 1402/03/29 دوشنبه 14- 12
4 1402/04/26 دوشنبه 14- 12
5 1402/05/30 دوشنبه 14- 12
6 1402/06/27 دوشنبه 14- 12
7 1402/07/24 دوشنبه 14- 12
8 1402/08/29 دوشنبه 14- 12
9 1402/09/27 دوشنبه 14- 12
10 1402/10/25 دوشنبه 14- 12
11 1402/11/30 دوشنبه 14- 12
12 1402/12/21 دوشنبه 14- 12

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0