تقویم جلسات شورای آموزشی

ردیف تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه
1 1400/01/23 دوشنبه 14- 12
2 1400/02/20 دوشنبه 14- 12
3 1400/03/17 دوشنبه 14- 12
4 1400/04/21 دوشنبه 14- 12
5 1400/05/18 دوشنبه 14- 12
6 1400/06/15 دوشنبه 14- 12
7 1400/07/19 دوشنبه 14- 12
8 1400/08/18 دوشنبه 14- 12
9 1400/09/22 دوشنبه 14- 12
10 1400/10/20 دوشنبه 14- 12
11 1400/11/18 دوشنبه 14- 12
12 1400/12/16 دوشنبه 14- 12

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0