معرفی اعضای کمیته برنامه راهبردی


دکتر لیلی یکه فلاح رئیس دانشکده
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی و پژوهشی
حسین میرزا عباسی معاون اداری ومالی
یک نفر کارشناس -

شرح وظایف:


  • تنظیم برنامه راهبردی به صورت سالیانه
  • شرکت در جلسات مربوطه در داخل دانشکده
  • شرکت در جلسات مربوطه در سطح دانشگاه
  • پایش و پیگیری اجرای برنامه و میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0