هیئت رئیسه    
                  آموزشی    
                  پژوهشی    
                  اداری    
                  تحصیلات تکمیلی    
                  اقامه نماز    
                         

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0