نام و نام خانوادگی: سهیلا اسماعیلی
سمت: حسابدار و امین اموال
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای مدیریت دولتی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3512

 


 
  نام و نام خانوادگی: هدایت اکبری
سمت: مسئول کارپردازی و تدارکات
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس جغرافیای اقتصادی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3543-3530

 


 
  نام و نام خانوادگی: محسن صوفی نیارکی
سمت: کارشناس درآمد
مدرک و رشته تحصیلی: ارشد حسابرسی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3512

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0