نام و نام خانوادگی: هدایت اکبری
سمت: مسئول کارپردازی و تدارکات دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس جغرافیای اقتصادی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3943-3530
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0