نام و نام خانوادگی: فاطمه رضازاده
سمت: مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3546
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0