نام و نام خانوادگی: زهرا صالحی منش
سمت: مسئول سالن اجتماعات و کارشناس کامپیوتر
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس کامپیوتر
شرح وظایف
آدرس پست الکترونیک: nursingeducation@qums.ac.ir
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3536
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0