نام و نام خانوادگی: نفیسه جمالی
سمت: کارشناس فرهنگی و رابط روابط عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد روانپرستاری
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3531
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0