نام و نام خانوادگی: هدی اصل تبریزی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 - 028  داخلی: 3534
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0