نام و نام خانوادگی: فاطمه افشارنیا
سمت: مسئول آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شرح وظایف
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3535
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0