1-راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی و سازمان دهی فعالیت‌های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی. 
   2-تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد براساس فرم مصوب هیئت وزیران و  دستورالعمل.
   3-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
   4-نظارت و انجام کارهای کارگزینی کارکنان  برابر قوانین و مقررات استخدامی
   5-تهیه و تنظیم قرارداد اجاره موقت برخی از واحدهای قابل واگذاری
   6-نظارت و سرپرستی کارهای دفتری و ارسال مراسلات
   7- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
   8-دریافت دستور و برنامه کار از معاونت اداری ومالی دانشکده
   9-بررسی و رسیدگی به امور حضور و غیاب کارکنان
  10-بررسی و کنترل نامه‌های تهیه شده وپاراف آنها
  11- انجام سایر کارها برابر دستور مقام مافوق
  12-تهیه گزارش‌های لازم برای مقام مافوق
    

  • همکاری با کارگزینی دانشگاه در زمینه های زیر:

    1-رسیدگی به پیشنهادات درخواستهای رسیده در باره امور استخدامی، تبدیل وضع، ترفیع،بازنشستگی، برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه
    2-بررسی و رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و شکایات رسیده و تهیه پیش نویس پاسخهای  لازم برابر مقررات مربوطه
    3-تهیه پیش نویس نامه‌های مختلف اداری و کارگزینی واحکام مربوطه که نیاز به تجربه بیشتری دارد
    4-پیشنهاد به موقع در مورد ارتقاء پرسنل به کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری
    5-تعیین مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
    6-تهیه و تنظیم پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان
    7-تهیه پیش نویس برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه
    8-بررسی خلاصه پرونده استخدامی کارمندان
    

  • همکاری با کارگزینی اعضای هیئت علمی در زمینه های زیر:

    1-انجام امور مربوط به ترفیع پایه اعضای هیئت علمی  بورسیه ها / ماموریت آموزشی
    2-انجام امور نقل و انتقالات اعضای هیئت علمی (مامور، انتقال، استعفا و غیره )
    3-تهیه خلاصه پرونده های پرسنلی (فرم 502 و سوابق اعضای هیئت علمی
    4-انجام کلیه آمور مربوط به آمار 1 ماهه، 3 ماهه و آمارهای درخواستی
    5-انجام امور مربوط به تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی پیمانی
    6-بازنگری و پیگیری جهت اصلاح چارت سازمانی
    7-نامه های مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
    8-صدور کلیه احکام اعضای هیئت علمی
    9-بروز سازی تشکیلات دانشکده
    10-فرآیندهای کارگزینی
    

  • همکاری با  کارگزینی کارکنان:

    1-صدور کلیه احکام پرسنل غیر علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی)
    2-انجام امور نقل و انتقالات پرسنل غیر علمی (مامور، انتقال، استعفا و غیره)
    3-تهیه خلاصه پرونده های پرسنلی (فرم 502 ) سوابق کارکنان
    4-انجام امور مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی
    5-ارسال درخواستهای کارکنان به دانشگاه
    6-انجام امور مربوط به کلاسهای آموزشی
    7-انجام امور مربوط به ارتقاء گروه کارکنان
    8-طرح تبیین شغلی (ارشد خبره عالی)
    9-همکاری با کارگزینی امور رفاهی:
    10-کلیه امور مربوط به مرخصی ها (بازخرید، اعلام مانده مرخصی و غیره)
    11-انجام امور بیمه (خدمات درمانی، تامین اجتماعی، تکمیلی و بیمه عمر)
    12-ارسال نامه های مربوط به کلاسهای آموزشی
    13-تهیه لیست بن، عیدی، لباس و لوازم التحریر
    14-انجام امور مربوط به بازنشستگی
    15-ارائه گواهی های اشتغال به کار
    16-سفرهای سیاحتی و زیارتی
    17-تهیه لیست اضافه کار
    18-انجام امور ارزشیابی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0