نام و نام خانوادگی: دکتر فروزان الفتی حسن کیاده
سمت: عضو هیئت علمی و مدیرگروه مامایی
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای سلامت باروری /  مرتبه علمی: دانشیار
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: folfati@qums.ac.ir
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3554
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0