گروه کارشناسی مامایی


  دانشکده در مهر ماه سال 1366 با پذیرش 51 دانشجوی رشته کاردانی مامایی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. مامایی رشته ای است که با کاربرد در حیطه علوم پزشکی، که مدیر با هدایت تشکیلات انسانی و اخذ تصمیمات مطلوب و استفاده مؤثر و کارآ از منابع، مادی و انسانی، از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت برای دستیابی به اهداف مؤسسات خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول جامعه، ایفای نقش می کند.

  هدف

  هدف کلی از برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی مامایی، تأمین نیروی انسانی توانمند برای پذیرش مسئولیت در واحدهای مختلف درمانی به منظور افزایش کارآیی و اثر بخشی و ارتقا ابعاد کیفیت خدمات مراکزی است که عهده دار سلامت جامعه اند.

  طول دوره و تعداد واحدها:

  طول دوره کارشناسی پیوسته: 4 سال (8 ترم تحصیلی)
  تعداد کل واحد: 138 واحد
  تعداد دروس عمومی: 28 واحد
  تعداد کارآموزی در عرصه: 16 واحد
  تعداد دروس اختصاصی: 72 واحد
  تعداد دروس پایه و اصلی: 20 واحد 


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0