نام و نام خانوادگی: دکتر حسین رفیعی
سمت: عضو هیئت علمی و مدیرگروه پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس  
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای پرستاری /  مرتبه علمی: استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: h.rafiei@qums.ac.ir
تلفن تماس: 7-33336001 -028  داخلی: 3558
آدرس:  مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0