گروه کارشناسی پرستاری


  دانشکده در مهر ماه سال 1366 با پذیرش 107 نفر دانشجوی دختر در رشته کارشناسی پرستاری، فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. پرستاری رشته ای است که با کاربرد در حیطه علوم پزشکی، که مدیر با هدایت تشکیلات انسانی و اخذ تصمیمات مطلوب و استفاده مؤثر و کارآ از منابع، مادی و انسانی، از طریق برنامه ریزی، هدایت و نظارت برای دستیابی به اهداف مراکز خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبول جامعه، ایفای نقش می کند.

  هدف

  هدف کلی از برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری، تأمین نیروی انسانی توانمند برای پذیرش مسئولیت در واحدهای مختلف درمانی به منظور افزایش کارآیی و اثر بخشی و ارتقا ابعاد کیفیت خدمات مراکزی است که عهده دار سلامت جامعه اند.

  طول دوره و تعداد واحدها:

  طول دوره کارشناسی پیوسته: 4 سال (8 ترم تحصیلی)
  تعداد کل واحد: 138 واحد
  تعداد واحد دروس عمومی: 28 واحد 
  تعداد واحد دروس تخصصی: 93 واحد
  تعداد واحد دروس پایه و اصلی: 15 واحد


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0