دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی Midwifery Counselling (M.Sc.)


  رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یک شاخه از رشته مامایی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی در رفتار حرفه ای باعث ارائه خدمات کامل تر مشاوره ای و ارجاع به موقع زنان در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد.

  اهداف کلی:

  هدف کلی این دوره، تربیت فراگیران ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی می باشد.

  طول دوره وتعداد واحدها: 

  طول دوره: مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
  تعداد کل واحد: 32 واحد 
  تعداد واحدهای دروس اختصاصی اجباری (Core): 17 واحد 
  تعداد واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 2 واحد
  تعداد دروس اصلی (پایه): 9 واحد 
  تعداد واحد پایان نامه: 4 واحد


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0