عنوان خدمت: فرایند مرخصی استحقاقی کارکنان

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

مرخصی استحقاقی کارکنان غیرهیأت علمی از طریق سامانه کارکنان به صورت کاملاً الکترونیکی ارائه می شود. متقاضی مرخصی استحقاقی، با ارسال درخواست مرخصی درسامانه تردد به مسئول واحد مربوطه و دریافت تأییدیه از ایشان، از مرخصی استحقاقی خود در تاریخ تعیین شده استفاده می نماید. 

 آدرس سامانه خدمات الکترونیک کارکنان: http://karkonan.qums.ac.ir


مسئولین ارائه خدمت:

 حسین میرزا عباسی، معاون اداری و مالی دانشکده، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (اطلاعات بیشتر...)

 فاطمه رنجکش، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده،کارشناس ارشد مامایی (اطلاعات بیشتر...)

 مسعود خادم حقیقت، رئیس اداره امور عمومی،کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 علی اصغر محمدی، رئیس امور  و عامل مدیر مالی دانشکده، کاشناس حسابداری (اطلاعات بیشتر...)

 یاور گرامی، مسئول بخش خدمات، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)

 فاطمه رضازاده، مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر دانشکده، کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر(اطلاعات بیشتر...

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 عاطفه کلانتری، مسئول کتابخانه، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:

- آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی

ماده 71: کارمندان رسمی و پیمانی مؤسسه سالی سی روز حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند.

حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

ماده 72: کارمندان میتوانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمایند. 


مدت زمان انجام خدمت:

حداکثر 1 روز ، ورود به سامانه و ثبت درخواست مرخصی 


سؤالات متداول


                               

                                                             

 

 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0