عنوان خدمت: ثبت نام در کتابخانه

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:
کلیه کارمندان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با مراجعه به کتابخانه و تحویل یک قطعه عکس یا فایل اسکن شده آن می توانند از خدمات کتابخانه استفاده کنند. 


مسئول ارائه خدمت: 
 منیر آزاده‌جو، کارشناس کتابخانه، کارشناسی بهداشت عمومی (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:
 طبق آئین نامه کتابخانه 


مستندات مورد نیاز:
 یک قطعه عکس یا فایل اسکن شده 


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر 20 دقیقه

                             

                                                     

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0