عنوان خدمت: فرایند طرح تحقیقاتی دانشجویی

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین می توانندطرح های خود را در قالب پرسشنامه طرح تحقیقاتی دانشجویی تکمیل و به شورای پژوهشی دانشکده خود ارائه نمایند.

- پرسشنامه طرح تحقیقاتی دانشجویی باید به طور کامل و بدون هرگونه تغییر در اصل پرسشنامه تکمیل، تایپ و امضا شده باشد، مراجع براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده درمتن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن پروپوزال قید شود و فرم جمع آوری اطلاعات و رضایت نامه کتبی آگاهانه در صورت لزوم و ... ضمیمه باشد.

- مجریان باید گزارش پیشرفت طرح خود را بر اساس طول مدت اجرای طرح در سه مرحله و تأییدیه ناظر طرح به صورت تایپ شده به شورای مربوطه ارائه نمایند

-ناظر باید بر تمام مراحل اجرای طرح، به خصوص رعایت اصول اخلاقی نظارت کامل داشته باشد.  

-گزارش نهایی باید شامل جلد، صفحه فهرست مطالب، چکیده ساختاری، مقدمه، اهداف، مواد و روش‌ها، – یافته‌ها، بحث و نتیجه گیری (پیشنهادها) و مراجع باشد. مراجع باید براساس سیستم ونکور بصورت پی درپی و براساس استفاده در متن شماره گذاری شده و کد مربوطه در متن گزارش قید شود.

-گزارش نهایی طرح های مداخله ای باید شامل ارزشیابی مداخله نیز باشد.
 آدرس سامانه پژوهان: http://crs.qums.ac.ir 


مسئول ارائه خدمت:

 فرزانه ایزدی مقدم، کارشناس پژوهش، کارشناس فیزیک (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
  دریافت فایل فلوچارت  


 قوانین و مقررات:

 دریافت دستورالعمل های اجرایی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 


مستندات مورد نیاز:  
   دریافت فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی هیئت علمی

   دریافت فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی دانشجویی

   دریافت برگه رضایت نامه آگاهانه بیماران

   دریافت برگه گزارش پیشرفت طرح های تحقیقاتی

   دریافت برگه نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی

   دریافت فرم خام گزارش نهایی طرح تحقیقاتی             راهنمای کلی نحوه نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

   دریافت تأییدیه گزارش خاتمه طرح تحقیقاتی

   دریافت الویت های پژوهشی 


مدت زمان انجام خدمت:

زمانبندی:

1- بررسی اولیه توسط کارشناسان و داوران

2- ارسال نظرات اصلاحی به مجری جهت اعمال آن ها

3- بررسی و تایید داور نهایی جهت طرح در شورا

4- مطرح شدن در شورای مربوطه

 (مدت زمان مراحل 1 تا 4 حدود 2 ماه می باشد)

5- ابلاغ نظر شورا به مجریان در صورت نیاز به اصلاح

6- طرح در شورای اخلاق پزشکی دانشگاه در صورت لزوم

7- ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تصویب

8- عقد قرارداد پژوهشی

(مدت زمان مراحل 5 تا 8 حدود 1 ماه می باشد)

9- اجرای طرح طبق مدت زمانی که مجری در پروپوزال اولیه قید کرده است

10- پرداخت هزینه وسایل و آزمایش ها طبق پروپوزال مصوب و در صورت تأیید ناظر طرح

(مدت زمان مرحله 10 به وجود بودجه پژوهشی بستگی دارد)

11- ارائه پذیرش چاپ یا مقالات چاپ شده منتج از طرح و فایل چکیده کامل فارسی حاصل از طرح، فاکتورهای مربوطه و فرم های تایید ناظر

12- اعلام خاتمه طرح در شورای پژوهشی مربوطه

13- پرداخت مابقی بودجه مصوب

(مدت زمان مرحله 13 به وجود بودجه پژوهشی بستگی دارد)

*زمانبندی های اعلام شده تقریبی است و با توجه به زمان دریافت پاسخ داوری ها از سوی داوران، تاریخ شورای پژوهشی بعدی در هنگام تصویب یا خاتمه طرح و وجود بودجه پژوهشی قابل تغییر است 


هزینه های مورد نیاز:

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی:

عطف به بند بیست و شش مصوبه سومین جلسه هیأت محترم امنای دانشگاه مورخ 90/10/02 یک پنجاهم حقوق شامل دو بند ردیف اول حکم (حقوق و فوق العاده مخصوص) برای هر ساعت تحقیق.

حق الزحمه تحقیقاتی اعضای غیر هیأت علمی :

- کارشناسی: 25000 ریال

- کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای: 30000 ریال

- PhD، تخصص و فوق تخصص: 35000 ریال 


سؤالات متداول 


                       

                                               

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0