عنوان خدمت: فرایند ترفیع پایه اساتید

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت: 
ترفیع پایه اعضای هیأت علمی در واقع ارتقاء سالیانه پایه شغلی آنان می باشد که در حکم کارگزینی آنان اعمال می گردد. مدارک و مستندات مربوط به ترفیع پایه اعضای محترم هیئت علمی به صورت روز آمد وبر اساس تقویم ترفیع ایشان تنظیم می گردد.

آدرس سامانه ارزشیابی عملکرد اساتید: http://pef.qums.ac.ir 


مسئولین ارائه خدمت:

سمیه علیقلی، کارشناس مامایی (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:

 شیوه نامه ارتقاء اعضای هیات علمی نحوه اعطای امتیازات پژوهشی
 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها
 خلاصه آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی
 شیوه نامه ارتقاء اعضای هیات علمی 


مستندات مورد نیاز:
 دریافت فایل مستندات 


مدت زمان انجام خدمت:
انجام ترفیع پایه دانشکده هر سه ماه یک بار و طول مدت انجام کار یک ماه می باشد. 


سؤالات متداول


فرم نظرسنجی خدمت
فرم ارائه شکایت
فرم پیگیری شکایت
فرم انتقادات و پیشنهادات 

                       

                                                   


 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0