عنوان خدمت: فرایند استعداد درخشان

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

تسهیلات مربوط به ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

کسانی که یکی از معیارهای ماده 2 بعلاوه شرط معدل مذکور در ماده3وتاییدیه انضباطی ماده 4آیین نامه راداشته باشند ودر یکی از دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ،تحصیل وفارغ التحصیل شده باشند ،میتوانند از تسهیلات ادامه تحصیل به یکی از دو صورت ذیل بهره مند گردند.

تسهیلات مربوط به ادامه تحصیل:

1-ورود بدون آزمون صرفا برای مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد

2-شرکت در آزمون واستفاده از سهمیه مربوطه براساس آیین نامه

تبصره:تسهیلات ادامه تحصیل مشمول اتباع بیگانه شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی نمی گردد. 


مسئول ارائه خدمت:

سمیه علیقلی، کارشناس مامایی (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:

  آئین نامه استفاده از سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان از مقطع کارشناسی به مقطع کارشناسی ارشد
  آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  آئین نامه دانشجویان انتقالی متقاضی استفاده از تسهیلات استعدادهای درخشان
  جدول رشته های همنام 


مستندات مورد نیاز:
 فرم مخصوص متقاضیان با آزمون
 فرم مخصوص متقاضیان بدون آزمون


مدت زمان انجام خدمت:
معرفی دانشجویان استعدادهای درخشان جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان در بازه زمانی تیر و مرداد ماه هر سال می باشد. 


سؤالات متداول 


                         

                                                 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0