عنوان خدمت: فرایند انصراف از تحصیل

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

دانشجویان رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی می توانند در صورت تمایل از ادامه تحصیل خود در رشته قبولی انصراف دهند. 


مسئولین ارائه خدمت:

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 زهره دربهانی نژاد، مسئول رشته مامایی، کارشناس مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 معصومه کشاورز، مسئول رشته پرستاری، کارشناس پرستاری (اطلاعات بیشتر...)

 زهره لشگری، مسئول رشته پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت مالی (اطلاعات بیشتر...)

 سیده فاطمه میرکریمی، مسئول دبیرخانه، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل فلوچارت  


 قوانین و مقررات:

- آیین نامه آموزشی در خصوص انصراف از تحصیل

ماده 38) دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا" به اداره آموزش دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره : دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خودر را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید. 


مستندات مورد نیاز:
 دریافت فرم تقاضای مرخصی تحصیلی از کارشناس آموزش و تکمیل آن
 در صورت درخواست مرخصی استعلاجی ارائه مستندات الزامی می باشد. 


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر یک روز کاری 


سؤالات متداول 


                          

                                                    

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0