عنوان خدمت: فرایند مهمانی و انتقالی

شناسه خدمت:

 شناسه خدمت انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور: 18042581000 
1- شناسه زیر خدمت تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور:18042581100
2- شناسه زیر خدمت تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور: 18042581101

- آدرس سامانه درخواست انتقالی دانشجویان: http://transmission.behdasht.gov.ir
- آدرس سامانه درخواست انتقالی دانشجویان: http://guest.behdasht.gov.ir  


معرفی خدمت:

دانشجویان رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی متقاضی انتقال و مهمانی به سایر دانشگاه ها می توانند با مراجعه به کارشناسان آموزش دانشکده فرم مربوطه را دریافت و سایر امور لازم را طبق فرآیند مذکور انجام دهند. 


مسئولین ارائه خدمت:

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 زهره دربهانی نژاد، مسئول رشته مامایی، کارشناس مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 معصومه کشاورز، مسئول رشته پرستاری، کارشناس پرستاری (اطلاعات بیشتر...)

 زهره لشگری، مسئول رشته پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت مالی (اطلاعات بیشتر...)

 سیده فاطمه میرکریمی، مسئول دبیرخانه، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل قلوچارت  


 قوانین و مقررات:

1- رعایت بازه زمانی ثبت درخواست مهمانی و انتقالی مصوب وزارتخانه

2- آیین نامه آموزشی مهمانی و انتقالی

میهمان

ماده 52) در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگریز به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با توافق دانشگاه های مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان ، محل تحصیل خود را به طور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری و از دانشگاه های دولتی به غیر دولتی و بر عکس ممنوع است .

ماده 53) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط به این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده  باشد .

ماده 54) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد ، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود، بلامانع است .

ماده 55) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته ، در یک دانشگاه به طور تمام وقت ، به صورت میهمان تحصیل کند. در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است ، نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

ماده 56) واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند، عینا" در کارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجددا" بگذراند.

ماده 57) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبدا صادر می شود.

انتقال

ماده 39 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .

ماده 40 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاه های مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :

1 – 40 – ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد .

2 – 40 – متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره  آموزشی خود را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد .

3 – 40 – واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .

4 – 40 – میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ، حداقل 12 باشد .

تبصره : انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 40 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط ، امکان پذیر است .

ماده 41 ) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زیر :

1 – 41 – شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی ، به عنوان کفیل خانواده شناخته شود .

2 – 41 – بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو ، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد .

3 – 41 – ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تایید مراجع ذیربط .

تبصره 1 : هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 : برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد است گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد .

تبصره 3 : در موارد استثنایی چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و همسر او نیز در شهرستان دانشجو باشد ، اگر رشته تحصیلی دختر در شهر ستان محل تحصیل همسر موجود  نباشد ، همسر او می تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4 : صحت هر یک از موارد مذکور باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد. 


مستندات مورد نیاز:  
  همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3
  دریافت فرم تقاضای انتقالی و مهمانی از کارشناس آموزش و تکمیل آن   


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر یک روز کاری 


هزینه های مورد نیاز:

این فرآیند هزینه ای ندارد فقط دانشجویانی که با تقاضای مهمانی و انتقالیشان در دانشگاه مقصد موافقت می گردد مستلزم پرداخت شهریه مصوب وزارتخانه در دانشگاه مقصد می باشند. 


سوالات متداول 


                     

                                                

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0