عنوان خدمت: فرایند مرخصی تحصیلی

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

دانشجویان رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی می توانند طبق مقررات از مرخصی تحصیلی در طول مدت تحصیل خود استفاده نمایند. 


مسئولین ارائه خدمت:

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 زهره دربهانی نژاد، مسئول رشته مامایی، کارشناس مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 معصومه کشاورز، مسئول رشته پرستاری، کارشناس پرستاری (اطلاعات بیشتر...)

 زهره لشگری، مسئول رشته پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت مالی (اطلاعات بیشتر...)

 سیده فاطمه میرکریمی، مسئول دبیرخانه، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل قلوچارت  


 قوانین و مقررات:

- آیین نامه آموزشی در خصوص مرخصی تحصیلی

ماده 33) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی ، در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای  1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی و یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره 1 : موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی ، با شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره 2 : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره 1 : چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود . تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره 2 : اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر دانشکده ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا" به وی ابلاغ کند.

تبصره 3 : عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

ماده 35 ) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی ، می توانند رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان ، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 36) دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تایید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند. 


 مستندات مورد نیاز:  
 دریافت فرم تقاضای مرخصی تحصیلی از کارشناس آموزش و تکمیل آن
 در صورت درخواست مرخصی استعلاجی ارائه مستندات الزامی می باشد. 


مدت زمان انجام خدمت:
 حداکثر یک روز کاری 


هزینه های مورد نیاز:

این فرآیند هزینه ای ندارد فقط در صورت موافقت دانشجویان شهریه پرداز مستلزم پرداخت شهریه ثابت می باشند. 


سؤالات متداول 


           

                                              

                                   

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0