عنوان خدمت: گواهی اشتغال به تحصیل

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

دانشجویان رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی می توانند با مراجعه به کارشناس آموزش جهت ارائه وضعیت اشتغال به تحصیل خود به سازمان و ادارات دولتی، گواهی اشتغال به تحصیل دریافت نمایند. 

 دریافت فرم گواهی اشتغال به تحصیل


مسئولین ارائه خدمت:

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 زهره دربهانی نژاد، مسئول رشته مامایی، کارشناس مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 معصومه کشاورز، مسئول رشته پرستاری، کارشناس پرستاری (اطلاعات بیشتر...)

 زهره لشگری، مسئول رشته پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت مالی (اطلاعات بیشتر...)

 سیده فاطمه میرکریمی، مسئول دبیرخانه، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت


قوانین و مقررات:

1-دانشجو حتما باید در آن نیمسال مشغول به تحصیل باشد.

2-این گواهی به صورت محرمانه و در پاکت ممهور شده به متقاضی ارائه می گردد.

3- گواهی اشتغال به تحصیل جهت مراکز درمانی خصوصی به منظور کار دانشجویی صادر نمی گردد.


مستندات مورد نیاز:
 دریافت فرم تقاضای اشتغال به تحصیل از کارشناس آموزش و تکمیل آن
 همراه داشتن یک قطعه عکس و شماره معافیت از خدمت برای دانشجویان پسر متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر یک روز کاری


سؤالات متداول 


                                    

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0